About the Bible
Fact 1
การเขียนของคัมภีร์ไบเบิล- คัมภีร์ไบเบิลถูกเขียนขึ้นในช่วงเวลากว่า 1,600 ปีมาแล้ว มีผู้เขียนประมาณ 40 คน ช่วงเวลาของการบันทึกจาก 1,500 ปี ก่อนคริสต์ศักราชถึงปีคริสต์ศักราชที่ 100
Fact 2
การแบ่งเล่มของคัมภีร์ไบเบิล- ในขณะที่คัมภัร์ไบเบิล 1 เล่มใหญ่ ประกอบด้วย 66 เล่มย่อยข้างใน คัมภีร์ฉบับเก่าถูกเขียนก่อนที่พระเยซูจะประสูทและพระคัมภีร์พันธะสัญญาฉบับใหม่ได้เขีนนครอบคลุมถึงการมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลานั้นของ พระเยศูคริสต์และสืบเนื่องไป
Fact 3
แหล่งข้อมูลของแต่ละเล่ม ยกเว้น 5 เล่มนี้ที่ได้มีการแบ่งแยกออกจาก แหล่งข้อมูล ส่วนที่ไม่ได้มีการแบ่งเป็นบท คือโอยาดีย์, ฟิเลโมน, ยอห์นฉบับที่ 2 และ 3, ยูดา หนังสือที่ได้กล่าวมาเหล่านั้น เป็นหนังสือเล่มเล็กมีการแต่งเป็นข้อพระคัม เท่านั้น ก่อนค.ศ.1238 พระคัมภีร์ยังไม่มีบท และข้อกำกับในเล่ม ต่อมาศิษยาพิบาลฮิวโก้ เดอร์ คาโร ได้เพิ่มตัวเลขบทเหล่านั้นในคัมภีร์ ไบเบิล จนกระทั่งปีค.ศ.1551 โรเบอร์ตัส สเตฟานัสได้เพิ่มตัวเลขข้อเหล่านั้นใน พระคัมภีร์
Fact 4
บทที่ยาวและสั้นที่สุดในคัมภีร์ไบเบิล บทที่ยาวที่สุดในคัมภีร์คือสดุดี บทที่ 119 มี 176 ข้อ บทที่สั้นที่สุด คือสดุดี บทที่ 117 แค่จำนวน 2 ข้อ บังเอิญว่าสดุดีบทที่ 117 เป็นบทกลางใน คัมภีร์อีกด้วย คัมภีร์เล่มที่ยาวที่สุดคือ สดุดีโดยใช้ 150 บท ประกอบด้วย 43,743 คำ เล่มที่สั้นที่สุดคือ ยอห์นฉบับที่ 3 มี 1 บท 299 คำ ข้อที่ยาวที่สุดในคัมภีร์คือ เอสเธอร์ บทที่ 8 ข้อ 9 จำนวน 90 คำ ข้อที่สั้นที่สั้นที่สุดคือ ยอห์นบทที่ 11 ข้อ 35 โดยให้แค่สองคำคือ "พระเยซูร้องไห้"
Fact 5
คัมภีร์ไบเบิลกล่าวว่าเป็นพระวจนะของ พระเจ้า มีหลายเล่ทซึ่งถูกเขียนโดยคนหลาก หลายเชื้อชาติและศาสนา แต่พระคัมภีร์เป็นเล่มเดียวที่กล่าวว่าเป็น พระวจนะของพระเจ้า พระวจนะเป็นของคนที่เชื่อในคัมภีร์ไบเบิล พวกเขาก็เชื่อว่าพระเจ้าบันดาลใจให้บาง คนได้จดบันทึกไว้ เป็นเวลาหลายปีจาก พระวจนะของพระเจ้าเพื่อมนุษยชาติ คัมภีร์ไบเบิลกล่าวไว้มากกว่า 3,000 ครั้งว่า "พระเจ้าได้กล่าวว่า"
Fact 6
คัมภีร์ไบเบิลคือเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ถูกกล่าวไว้อย่างถูกต้อง มีนักประวัติศาสตร์หลายคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในภาคพันธสัญญาใหม่ ในขณะเดียวกันคัมภีร์ไยเบิลได้ถูกเขียนขึ้น โจเซฟัส คือผู้ที่ทราบดีที่สุด เขาเป็นนักประวัติศาสตร์ชาวยิว, ทาซิทัส คือนักประวัติศาสตร์ชาวโรมัน ผู้ที่ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการโกหก พวกเขาทั้งสองสามารถรับรองและสนับสนุน เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องของคำภีร์ ได้ด้วย และยังมีการค้นพบทางประวัติศาสตร์ มาอย่างต่อเนื่องโดยเป็นการสนับสนุนความถูกต้องของคัมภีร์อีกด้วยเช่นกัน เมอร์ริล อังเกอร์ เป็นผู้ที่เขียนพจนานุกรมของ คัมภีร์ไบเบิล เขาเขียนว่าตามโบราณคดี คัมภีร์เดิมมีการค้นพบของประเทศที่ได้หายไป แล้ว มีการคืนชีพของบุคคลสำคัญและที่สำคัญ ในวิธีการที่น่าแปลกใจและเติมเต็มช่องว่างทางประวัติศาสตร์ให้เกิดความรู้อย่างมากเกี่ยวกับที่ มาของคัมภีร์ไบเบิล
Fact 7
คัมภีร์ไบเบิลมีม่กกว่า 168,000 เล่มที่ได้ถูกขายและบริจาคทุกวันในสหรัฐ ซึ่งถูกบันทึกโดยองค์กรกีเดียนส์. Wycliffe องค์กรระหว่างประเทศและองค์กรสังคมคัมภีร์ ไบเบิลระหว่างประเทศ ในอดีตมีการกล่าวว่าคัมภีร์ไบเบิลเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดและมีการแปลมากกว่า 1,200 ภาษา
Fact 8
ไม่เคยมีความขัดแย้งในคัมภีร์ไบเบิล หลายคนพยายามเรียกร้องหาข้อขัดแย้ง แค่พวกเขาต้องเอาข้อพระคัมภีร์ถอดออกจาก เนื้อหาของบทนั้น เมื่อมองดูข้อคัมภีร์ทั้งหมดและเกิดความเข้าใจ แล้ว ทำให้รู้ว่ามันไม่มีข้อขัดแย้ง เมื่อพิตารณาดูแล้วสิ่งที่น่าอัศจรรย์คือ ไบเบิลถูกเขียนเป็นระยะเวลานานมาแล้ว
Fact 9
คำทำนายของคำภีร์ไบเบิลมีมากกว่า 3,200 ข้อ ที่เกิดขึ้นแล้วตามคำทำนาย แต่ก็ยังมีอีกกว่า 3,100 ข้อ ที่ยังไม้เกิดขึ้น
Fact 10
ผู้เขียนคัมภีร์ไบเบิล ในขณะที่มีอย่างน้อง 40 คน ซึ่งต่สงได้เขียนส่วนต่างๆของคัมภีร์ไบเบิล แต่ละคนมีสถานะที่ต่างกัน อัครทูตเปาโลได้เขียนอย่างน้อย 13 เล่ม ของคัมภีร์ เขาอาจเป็นผู้เขียนหนังสือฮิบรูด้วย โมเสส เขียน 5 เล่มแรก คัมภีร์ไบเบิลมีคุณลักษณะมากกว่า 3,000 ข้อภาษิตของกษัตริย์โซโลมอน เหล่านี้ไม่ได้เป็นทั้งหมดที่ถูกเขียนในหนังสือ ภาษิต อย่างไรก็ตามหนังสือนั้นถูกเรียกว่า ภาษิตของโซโลมอน

​Translated by Kritti Fang, my beautiful girlfriend ;)
English Version
1 – The Writing of the Bible
​ The Bible was written over a 1600 year period by approximately 40 men. The time of the writing was from 1500 BC to AD 100.


2 – The Divisions of the Bible
While the Bible is 1 book, it contain 66 smaller books. The books of the Old Testament were written before the birth of Jesus Christ and the New Testament covers the life of Christ and beyond.

3 – Chapters and Verses Each of the books, except 5, are divided into chapters and verses. The 5 which aren’t divided by chapters are Obadiah, Philemon, 2 John, 3 John, and Jude. These are short books which only have verse divisions. Chapters were introduced to the Bible in 1238 by Cardinal Hugo de S. Caro. Verse divisions were not added until 1551 by Robertus Stephanus.

4 – The Longest and Shortest of the Bible The longest chapter if the Bible is Psalm 119 with 176 verses. The shortest chapter is Psalm 117 with only 2 verses. Incidentally, the middle chapter of the Bible is also Psalm 117. The longest book of the Bible is Psalms with 150 chapters, or psalms. It contains 43,743 words. The shortest book is 3 John with only 1 chapter and 299 words. The longest verse in the Bible is Esther 8:9 with 90 words. The shortest verse is John 11:35 with only 2 words, “Jesus wept.”

5 – The Bible Claims to be God’s Word There are many books written about and by various religions. But the Bible is the only one which claims to be the actual words of God. Those who believe the Bible also believe that God inspired various people through the years to write down His actual words for mankind. The Bible says more than 3,000 times “thus saith the Lord.” It claims that the words which follow are quotes from God.

6 – The Bible is Historically Accurate There were several secular historians who wrote about the events of the New Testament at the same time the Bible was being written. Josephus is the most well-known of them. He was a Jewish historian. Tacitus was a Roman historian who would have no benefit from not telling the truth. Both these men, as well as others, can be used to back up the historical accuracy of the Bible. There are historical discoveries regularly coming to light that continue to support the accuracy of the Bible. Merrill Unger, who compiled a Bible dictionary wrote, “Old Testament archeology has rediscovered whole nations, resurrected important peoples, and in a most astonishing manner filled in historical gaps, adding immeasurably to the knowledge of Biblical backgrounds.”

7 – The Business of the Bible There are more than 168,000 Bibles either sold or given away per day in the United States according to the Gideons, Wycliffe International and the International Bible Societies. Historically it has been said that the Bible is the most sold book of all time. It is regularly on various best seller lists. The Bible has been translated into more than 1,200 languages.

8 – The Bible Never Contradicts Itself There are no contradictions in the Bible. Various people claim to find contradictions but they have to take verses out of context to do so. When looking at the Bible as a whole and understanding its teachings there are no contradictions. This is amazing when one considers that the Bible was written over such a long period of time.

9 – The Prophecies of the Bible There are more than 3,200 verses with fulfilled prophecy either within the Bible itself or since the Bible was written. But there are still more than 3,100 verses with unfulfilled prophecies.

10 – The Writers of the Bible While there were at least 40 different people who wrote parts of the Bible, some were more prolific than others. The Apostle Paul wrote at least 13 books of the Bible. He may have also been the author of the book of Hebrews. Moses wrote the first 5 books. The Bible attributes more than 3,000 proverbs to King Solomon. These are not all written in the book of Proverbs. However, most of that book is said to be the proverbs of Solomon.

Read more: http://www.whatchristianswanttoknow.com/10-amazing-bible-facts/#ixzz3qcaOR05l
English + Thai bible 
History CHANNELS "Bible Series" with thai subtitles